Dòng Nội dung
1
Giáo trình kế toán quản trị / Nguyễn Ngọc Quang (chủ biên) và các tác giả khác
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
358 tr. ; 24 cm.


Tài liệu số:1