Dòng Nội dung
1
Giáo trình kinh tế lượng / Nguyễn Quang Dong;Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Mạnh Thế
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
793 tr. ; 24 cm.


Tài liệu số:1