Dòng Nội dung
1
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp / Trương Thị Thủy, Ngô Thị Thu Hồng
Hà Nội : Tài chính, 2019
755 tr. ; 29,5 cm.


Tài liệu số:1