Dòng Nội dung
1
Cơ sở truyền động điện / Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2007
349 tr. ; 24cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Điều chỉnh tự động truyền động điện : Sách giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật / Bùi Quốc Khánh và những tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2012
418 tr. : minh họa ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)