Dòng Nội dung
1
2
Điện tử công suất / Nguyễn Bính
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1995
284 tr. ; 22 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Điện tử công suất : Bài tập - Bài giải - Ứng dụng
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
195tr. ; 24cm.


Đầu mục:70 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Điện tử công suất : Lý thuyết, bài tập và bài giải - ứng dụng / Nguyễn Xuân Phú
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2011
384 tr. ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Điện tử công suất : Lý thuyết, thiết kế, mô phỏng, ứng dụng. Tập 2 / Lê Văn Doanh, Nguyễn Thế Công, Trần Văn Thịnh
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2005
500 tr. : biểu đồ ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)