Dòng Nội dung
1
Giáo trình vật liệu điện / Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp và cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Đình Thắng :
Hà Nội : giáo dục, 2004
248tr. ; 24cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Vật liệu kỹ thuật điện / Nguyễn Đình Thắng
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
388tr. ; 24cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Vật liệu kỹ thuật điện / Nguyễn Đình Thắng
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2009
388tr. ; 24cm.


Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Vật liệu kỹ thuật điện / Nguyễn Đình Thắng
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
388tr. ; 24cm.


Đầu mục:84 (Lượt lưu thông:60) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Vật liệu kỹ thuật điện / Nguyễn Đình Thắng
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2005
388tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)