Dòng Nội dung
1
Bài tập toán cao cấp. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh Tập 1, Đại số và hình học giải tích /
Hà Nội : Giáo dục, 2006
387tr. ; 21cm.


Đầu mục:49 (Lượt lưu thông:26) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập toán cao cấp. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh Tập 1, Đại số và hình học giải tích /
Hà Nội : Giáo dục, 2010
416tr. ; 21cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

3
4
Toán học cao cấp. Nguyễn Đình Trí (Chủ biên); Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh Tập 1, Đại số và hình học giải tích /
Hà Nội : Giáo dục, 2009
391tr. ; 21cm.


Đầu mục:46 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Toán học cao cấp. Nguyễn Đình Trí (Chủ biên); Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh Tập 1, Đại số và hình học giải tích /
Hà Nội : Giáo dục, 2011
391tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)