Dòng Nội dung
1
Cơ điện tử / Bodo Heimann, Wilfried Gerth, Karl Popp
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2012
413 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Cơ điện tử / Bodo Heimann, Wilfried Gerth, Karl Popp
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2008
413 tr. ; 24 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Cơ điện tử : Các thành phần cơ bản / Trương Hữu Chí, Võ Thị Ry
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2007
165 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Cơ điện tử các thành phần cơ bản / Trương Hữu Chí, Võ Thị Ry
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2007
165tr. ; 24cm.


Đầu mục:43 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Cơ điện tử trong chế tạo máy / Trương Hữu Chí, Võ Thị Ry
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2007
368 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)