Dòng Nội dung
1
Bài giảng hình học họa hình / Vũ Hoàng Thái
Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội, 2007
195tr. ; 24cm.


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập hình học họa hình / Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng, Vũ Hoàng Thái
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
150tr. ; 27cm.


Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Bài tập hình học họa hình / Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng, Vũ Hoàng Thái
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
150tr. ; 27cm.


Đầu mục:88 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình toán cao cấp. Bộ môn toán - Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung tập 1 /
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2020
180 tr. ; cm.
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Giáo trình toán cao cấp. Bộ môn toán - Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung Tập 2 /
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2020
114 tr. ; cm.
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)