Dòng Nội dung
1
Bài giảng kế toán quản trị / Nguyễn Thị Thu Trang
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
210 tr. ; cm.2
Bài giảng kế toán thuế / Bùi Thị Dâu
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiêp Việt - Hung, 2023
607 tr. ; cm.


Tài liệu số:1

3
Bài giảng tổ chức công tác kế toán / Nguyễn Thị Thùy Linh
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
294 tr. ; cm.


Tài liệu số:1

4
Chế độ kế toán doanh nghiệp : Báo cáo tài chính, Chứng từ kế toán, Sơ đồ kế toán, Bộ Tài chính Quyển 2 /
Hà Nội : Giao thông vận tải, 2007
479tr. ; 24cm.
Bộ Tài chính

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Chế độ kế toán doanh nghiệp : Hệ thống tào khoản kế toán, Bộ Tài chính Quyển 1 /
Hà Nội : Tài chính, 2008
527tr. ; 25cm.
Bộ Tài chính

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)