Dòng Nội dung
1
Giáo trình kỹ năng thuyết trình / Dương Thị Liễu
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
311tr. ; 21 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Kỹ năng làm việc nhóm / Trung tâm Đào tạo và Bỗi dưỡng
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
132 tr. ; cm.
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng

Tài liệu số:1