Dòng Nội dung
1
Cơ sở vật lí. Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl Tập ba /, Nhiệt học /
Hà Nội : Giáo dục, 2008
193tr. ; 27cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Cơ sở vật lí. Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl Tập bốn /, Điện học /
Hà Nội : Giáo dục, 2008
295tr. ; 27cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Cơ sở vật lí. Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl Tập hai /, Cơ học /
Hà Nội : Giáo dục, 2007
391tr. ; 27cm.


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Cơ sở vật lí. Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl Tập một /, Cơ học /
Hà Nội : Giáo dục, 2008
403tr. ; 27cm.


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Cơ sở vật lí. Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl Tập năm /, Điện học II /
Hà Nội : Giáo dục, 2008
331tr. ; 27cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)