Dòng Nội dung
1
Bài tập và bài giải kế toán quản trị / Phan Đưc Dũng
Hà Nội : Thống kê, 2010
527tr. ; 24cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình kế toán quản trị / Nguyễn Ngọc Quang (chủ biên) và các tác giả khác
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
358 tr. ; 24 cm.


Tài liệu số:1

3
Giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp / Đoàn Xuân Tiên
Hà Nội : Tài chính, 2009
438tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình kiểm soát quản lý / Nguyễn Thị Phương Hoa
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011
207tr. ; 24cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Giáo trình lý thuyết kế toán cao đẳng nghề / Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung; Lê Thị Ánh Tuyết
Hà Nội : Lao Động, 2008
132tr. ; 21cm.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung

Đầu mục:194 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)