Dòng Nội dung
1
Bài tập và bài giải Kế toán tài chính / Đặng Ngọc Vàng (chủ biên) và những người khác
Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2012
306 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
3
Giáo trình báo cáo tài chính / Nguyễn Năng Phúc
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
359tr ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình kế toán doanh nghiệp xây lắp / Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Thị Hòa
Hà Nội : Tài chính, 2010
485tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình kế toán tài chính / Ngô Thế chi, Trương Thị Thủy
Hà Nội : Tài chính, 2007
710tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)