Dòng Nội dung
1
Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh / Hoàng Văn Hoa, Trần Thị Vân Hoa
Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2012
414 tr. ; 24 cm.


Tài liệu số:1

2
Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh du lịch / Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Trần Thị Thu Hà
Hà Nội : Hà Nội, 2008
117tr. ; 24cm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Đầu mục:21 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình kỹ năng doanh nghiệp / Đại học Công nghiệp Việt Hung, Khoa công Nghệ thông tin ; Nghiêm Xuân Khoát
Hà Nội : Công ty Đông Á, 2009
303tr. ; 20cm.
Đại học Công nghiệp Việt Hung

Đầu mục:78 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình kỹ năng doanh nghiệp / Đại học Công nghiệp Việt Hung, Khoa công Nghệ thông tin ; Nghiêm Xuân Khoát
Hà Nội : Công ty Đông Á, 2009
303tr. ; 20cm.
Đại học Công nghiệp Việt Hung

Đầu mục:52 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)