Dòng Nội dung
1
Bài giảng kinh tế vĩ mô / Đại học Kinh tế Quốc dân; Nguyễn Văn Ngọc: Chủ biên
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008
591tr. ; 24cm.
Đại học Kinh tế Quốc dân

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bài giảng kinh tế vĩ mô / Đại học Kinh tế Quốc dân; Nguyễn Văn Ngọc: Chủ biên
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010
591tr. ; 24cm.
Đại học Kinh tế Quốc dân

Đầu mục:79 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Bài giảng kinh tế vĩ mô / Đại học Kinh tế Quốc dân; Nguyễn Văn Ngọc: Chủ biên
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011
591tr. ; 24cm.
Đại học Kinh tế Quốc dân

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Bài giảng kinh tế vĩ mô / Nguyễn Văn Ngọc
Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2016
591tr. ; 24cm.
Đại học kinh tế quốc dân

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:1)

5
Bài tập kinh tế học vĩ mô / Damian Ward, David Begg
Hà Nội : Thống kê, 2010
159tr. ; 24cm.


Đầu mục:108 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)