Dòng Nội dung
1
Giáo trình kiểm toán tài chính / Nguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
519 tr. ; 24 cm.


Tài liệu số:1

2
Giáo trình kiểm toán tài chính / Nguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015
510 tr. ; 24 cm.


Tài liệu số:1

3
Kiểm toán báo cáo tài chính / Bùi Thị Dâu
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
438 tr. ; cm.


Tài liệu số:1