Dòng Nội dung
1
Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2017 / Trương Minh Tuấn
Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2017
78tr. ; 24cm.


Đầu mục:4

2
Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2019 / Nguyễn Mạnh Hùng
Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2019
85tr. ; 24cm.


Đầu mục:4