Dòng Nội dung
1
Giáo trình kiểm toán tài chính / Nguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015
510 tr. ; 24 cm.


Tài liệu số:1

2
Giáo trình lý thuyết kiểm toán / Học viện Tài chính; Nguyễn Viết Lợi, Đậu Ngọc Châu
Hà Nội : Tài chính, 2009
363tr. ; 24cm.
Học Viện Tài chính

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Lý thuyết kiểm toán / Nguyễn Thị Phương Thúy
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
166 tr. ; cm.


Tài liệu số:1