Dòng Nội dung
1
2
Giáo trình mạng máy tính / Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2009
420tr. ; 24cm.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Phạm Thị Quế

Đầu mục:31 (Lượt lưu thông:52) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình thiết kế Web / Thạc Bình Cường, Vũ Thị Hậu
Hà Nội : Giáo dục, 2008
248tr. ; 24cm.


Đầu mục:28 (Lượt lưu thông:19) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Mạng máy tính / Ngạc Văn An,...[ và các tác giả]
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2011
259tr. ; 24cm.


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Những cơ sơ ban đầu về Internet / Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam, Trần Hoàng Lương, Bùi Nguyên Chất (người dịch)
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1996
214tr. ; 27cm.
Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)