Dòng Nội dung
1
Bài giảng kinh tế lượng
Hà Nội : Lao động, 2008
266tr. ; 24cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

2
Bài giảng kinh tế lượng
Hà Nội : Lao động, 2008
266tr. ; 24cm.


Đầu mục:14 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình kinh tế lượng / Nguyễn Quang Dong;Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Mạnh Thế
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
793 tr. ; 24 cm.


Tài liệu số:1

4
Kinh tế lượng / Bùi Minh Trí
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
191tr. ; 24cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Kinh tế lượng / Nguyễn Quang Đông
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008
170tr. ; 24cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)