Dòng Nội dung
1
2
Giáo trình Marketing căn bản / Ngô Minh Cách
Hà Nội : Tài chính, 2008
383tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình Marketing căn bản / Trần Minh Đạo
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011
299tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình Marketing căn bản / Trần Minh Đạo
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
619tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình Marketing thương mại / Nguyễn Xuân Quang
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007
239tr. ; 21cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:0)