Dòng Nội dung
1
Giáo trình bảo hiểm / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bộ môn Kinh tế Bảo hiểm; Nguyễn Văn Định chủ biên
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
518tr. ; 21cm.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình bảo hiểm / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bộ môn Kinh tế Bảo hiểm; Nguyễn Văn Định chủ biên
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2005
584tr. ; 21cm.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đầu mục:19 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình bảo hiểm / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bộ môn Kinh tế Bảo hiểm; Nguyễn Văn Định chủ biên
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2005
584tr. ; 21cm.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đầu mục:47 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình kinh tế bảo hiểm / Nguyễn Viết Vượng
Hà Nội : Lào động, 2006
308 tr. ; cm.


Tài liệu số:1

5
Giáo trình kinh tế bảo hiểm / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Bảo hiểm; Phạm Thị Định chủ biên
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011
263tr. ; 24cm.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đầu mục:104 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)