Dòng Nội dung
1
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2012
207tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019; 2021 (bản số)
207tr. ; 24cm.


Đầu mục:4 Tài liệu số:1

3
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm
Hà Nội : Lao động,
189tr. ; 24cm.


Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2010
207tr. ; 21cm.


Đầu mục:76 (Lượt lưu thông:66) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Phương pháp nghiên cứu khoa học / Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
258 tr. ; cm.
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng

Tài liệu số:1