Dòng Nội dung
1
Building a foundation with design & technology 1 / Peter Stensel, Andrew Tung, SOH Beng Seng
Singapore : Pearon Education Asia, 2001
93tr. ; 27cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Business basics / David Grant, Robert Mclarty; Nguyễn Thị Thanh Huyền giới thiệu và chú giải
Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2003
264tr. ; 24cm.


Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
English for accounting : Express series / Evan Frendo, Sean Mahoney
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2009
64tr. ; 25cm.


Đầu mục:48 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
English for accounting = Tiếng Anh chuyên ngành kế toán / Evan Frendo, Sean Mahoney
Oxford : Oxford university, 2007
53tr. ; 26cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
English for automobile engineering / Ho Chi Minh university of industry; Nguyen Thi My Dung
Tp. Hồ Chí Minh : Ho Chi Minh university of industry, 2010
104tr. ; 24cm.
Ho Chi Minh university of industry

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)