Dòng Nội dung
1
2
Giáo trình kỹ năng thuyết trình / Dương Thị Liễu
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
311tr. ; 21 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Presentations in English : Find your voice as a presenter

98tr. ; 27cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Presenting in English = Kỹ năng thuyết trình tiếng Anh / Mark Powell; Lê Huy Lâm: Giới thiệu và chú giải
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
137tr. ; 24cm.


Đầu mục:44 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)