Dòng Nội dung
1
Giáo trình kỹ năng giao tiếp / Nguyễn văn Hùng, Hoàng Văn Phúc, Lê Viết Lâm
Hà Nội : Tài chính, 2022
436 tr. ; 24 cm.


Tài liệu số:1

2
Giáo trình kỹ năng thuyết trình / Dương Thị Liễu
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
311tr. ; 21 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Kỹ năng giao tiếp / Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng
Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
90 Tr ; cm.
Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng

Tài liệu số:1

4
New English file : Elementary / Paul Seligson; Lê Thúy Hiền giới thiệu
Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2009
tr. ; 27cm.


Đầu mục:13 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
New English file : Elementary / Paul Seligson; Lê Thúy Hiền giới thiệu
Hà Nội : Khoa học xã hội, 2009
85tr. ; 27cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)