Dòng Nội dung
1
Kết cấu thép. Tập 2: Công trình dân dụng và công nghiệp : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng, kiến trúc / Phạm Văn Hội và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
358 tr. ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:0)

2
Tính toán kết cấu thép / Nguyễn Văn Yên
Tp.HCM : Đại học Bách Khoa
164 tr.;


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)