Dòng Nội dung
1
Cấp thoát nước : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học chuyên ngành Kiến trúc và Xây dựng / Hoàng Huệ
Hà Nội : Xây dựng, 1994, 2011
175 tr. ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Cơ học đất / Phan Hồng Quân
Hà Nội : GDVN, 2012
263 tr. ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Cơ học đất / Phan Hồng Quân
Hà Nội : Lao động, 2009
263 tr. ; 27 cm


Đầu mục:143 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Cơ học đất / Phan Hồng Quân
Hà Nội : Lao động, 2009
263 tr. ; 27 cm


Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Cơ học kết cấu : Hệ siêu tĩnh, Lều Thọ Trình Tập 2/
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
324tr. ; 24cm.


Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)