Dòng Nội dung
1
Atlas đồ gá / Trần Văn Địch
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2010
252tr. ; 27cm.


Đầu mục:61 (Lượt lưu thông:60) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Atlas đồ gá / Trần Văn Địch
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
252tr. ; 27cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí. Trần Hữu Quế Tập 1/
Hà Nội : Giáo dục, 2009
167tr. ; 19cm.


Đầu mục:29 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí. Trần Hữu Quế Tập 1/
Hà Nội : Giáo dục, 2007
167tr. ; 19cm.


Đầu mục:23 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí. Trần Hữu Quế Tập 1/
Hà Nội : Giáo dục, 2009
167tr. ; 19cm.


Đầu mục:19 (Lượt lưu thông:35) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)