Dòng Nội dung
1
Bài tập nhập môn tin học / Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Hà Nội : Lao động, 2016
62tr. ; 24cm.
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập nhập môn tin học : / Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Hà Nội : Lao động, 2011
62tr. ; 24cm.
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Đầu mục:224 (Lượt lưu thông:359) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

3
Bài tập nhập môn tin học : / Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Hà Nội : Lao động, 2011
62tr. ; 24cm.
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Đầu mục:250 (Lượt lưu thông:15) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình kinh tế thương mại : / Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung; Bùi Hồng Chinh
Hà Nội : Lao động, 2012
251tr. ; 21cm.
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Đầu mục:142 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình nhập môn tin học / Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Hà Nội : Lao động, 2019
162tr. ; 24cm.
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)