Dòng Nội dung
1
Bài tập toán cao cấp. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh Tập 1, Đại số và hình học giải tích /
Hà Nội : Giáo dục, 2006
387tr. ; 21cm.


Đầu mục:49 (Lượt lưu thông:26) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập toán cao cấp. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh Tập 1, Đại số và hình học giải tích /
Hà Nội : Giáo dục, 2010
416tr. ; 21cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

3
Bài tập toán cao cấp. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh Tập 2, Phép tính giải tích một biến số /
Hà Nội : Giáo dục, 2006
272tr. ; 21cm.


Đầu mục:107 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Bài tập toán cao cấp. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số /
Hà Nội : Giáo dục, 2006
499tr. ; 21cm.


Đầu mục:88 (Lượt lưu thông:15) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)


5