Dòng Nội dung
1
Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh / Hoàng Văn Hoa, Trần Thị Vân Hoa
Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2012
414 tr. ; 24 cm.


Tài liệu số:1