Dòng Nội dung
1
Giáo trình kỹ năng thuyết trình / Dương Thị Liễu
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
311tr. ; 21 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Văn hóa doanh nghiệp / Dương Thị Liễu
Hà Nội : Tài chính, 2021
450 tr. ; 21 cm.

Trình bày tổng quan về văn hoá doanh nghiệp, các loại hình văn hoá doanh nghiệp, xây dựng và thay đổi văn hoá doanh nghiệp, lãnh đạo và văn hoá doanh nghiệp, đo lường và đánh giá văn hoá doanh nghiệp
Tài liệu số:1