Dòng Nội dung
1
Cơ bản về Autodesk 3ds Max 2014 : Autodesk® 3Ds Max® 2014 Essentials : Thiết kế phối cảnh và hoạt hình 3D / Randi L. Derakhshani, Dariush Derakhshani ; Trường Đại học FPT dịch, h.đ.
Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2019
185 tr. ; 23 cm.

Giới thiệu về phần mềm Autodesk 3ds Max, cách thức hoạt động chương trình để thiết kế phối cảnh và hoạt hình 3D: cách gán các chất liệu và vật liệu vào mô hình; quy trình làm việc UV khi tiến hành chuẩn bị và tạo chất liệu cho người lính; Character studio và cách sử dụng Character studio; phương thức chiếu sáng một khung cảnh 3D...
Tài liệu số:1

2
Cơ bản về Autodesk 3ds Max 2014 : Autodesk® 3Ds Max® 2014 Essentials : Thiết kế tạo hình cơ bản và nâng cao / Randi L. Derakhshani, Dariush Derakhsani ; Trường Đại học FPT dịch, h.đ.
Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2019
XVI, 214tr. ; 23 cm.

Giới thiệu về phần mềm Autodesk 3ds Max cũng như là cách thức hoạt động chương trình để thiết kế hoạt hình sinh động hay thiết kế tĩnh: giao diện cho 3ds Max 2014; cách thức thiết kế mô hình với các công cụ 3ds Max; cách sử dụng một số công cụ AEC; kỹ thuật hoạt hình của 3ds Max; dựng hình nhân vật đa diện...
Tài liệu số:1