Dòng Nội dung
1
Nhà máy điện và trạm biến áp / Trịnh Hùng Thám, Nguyễn Hữu Khái
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật
275 tr. ; 24 cm.


Tài liệu số:1