Dòng Nội dung
1
Chống sét cho các công trình xây dựng tiêu chuẩn thiết kế - thi công / Bộ xây dựng
Hà Nội : Xây dựng, 2003
48tr. ; 27cm.
Bộ xây dựng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Định mức dự toán công tác sửa chữa công trình xây dựng : Công bố kèm theo văn bản số 1778/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng / Bộ Xây dựng
Hà Nội : Xây dựng, 2008
217 tr. ; 27 cm
Bộ Xây dựng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình Cấu tạo máy lu / Bộ Xây dựng
Hà Nội : Xây dựng, 2012
90 tr. : Minh họa ; 27 cm
Bộ Xây dựng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình Cấu tạo máy ủi - cạp - san / Bộ Xây dựng
Hà Nội : Xây dựng, 2012
92 tr. : Minh họa ; 27 cm
Bộ Xây dựng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình cơ học xây dựng : Dùng cho học sinh các trường trung học chuyên nghiệp xây dựng / Bộ Xây dựng
Hà Nội : Xây dựng, 2009
278 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)