Dòng Nội dung
1
Quản trị marketing / Trường đại học kinh tế quốc dân; Trương Đình Chiến
Đại học kinh tế quốc dân : Hà Nội, 2011
463tr. ; 21m.
Trường đại học kinh tế quốc dân

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)