Dòng Nội dung
1
Giáo trình bảo vệ môi trường vệ sinh an toàn trong nhà hàng / Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2007
129tr. ; 24cm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Đầu mục:14 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình bảo vệ môi trường vệ sinh an toàn trong nhà hàng / Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2007
129tr. ; 24cm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Nguyễn Thái Hà
Hà Nội : Hà Nội, 2007
169tr. ; 24cm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình cấu trúc máy tính / Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Phó Đức Toàn
Hà Nội : Hà Nội, 2007
176tr. ; 24cm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình cấu trúc máy tính / Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Phó Đức Toàn
Hà Nội : Hà Nội, 2007
176tr. ; 24cm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)