Dòng Nội dung
1
Giáo trình thanh toán quốc tế : / Trường Đại học Ngoại thương; Đinh Xuân Trình chủ biên
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006
478tr. ; 24cm.
Trường Đại học Ngoại thương

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Thị trường thương phiếu ở Việt Nam/ Trường Đại học Ngoại thương; Đinh Xuân Trình
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006
319tr. ; 21cm.
Trường Đại học Ngoại thương

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Thị trường thương phiếu ở Việt Nam/ Trường Đại học Ngoại thương; Đinh Xuân Trình
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006
319tr. ; 21cm.
Trường Đại học Ngoại thương

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Tiếng anh chuyên ngành kinh doanh quốc tế / Phan Thị Kim Thoa
Hà Nội : Lao động, 2015
175tr. ; 20cm.
Trường đại học Ngoại thương

Đầu mục:4