Dòng Nội dung
1
Giáo trình kỹ năng giao tiếp / Nguyễn văn Hùng, Hoàng Văn Phúc, Lê Viết Lâm
Hà Nội : Tài chính, 2022
436 tr. ; 24 cm.


Tài liệu số:1

2
Máy và thiết bị xây dựng / Nguyễn Văn Hùng
Hà Nội : Xây dựng, 2001
284tr. : minh họa ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Máy xây dựng / Nguyễn Văn Hùng, Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Mai
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2003
271tr. : ; 27 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Máy xây dựng / Nguyễn Văn Hùng, Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Mai
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
271tr. : ; 27 cm


Đầu mục:56 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Máy xây dựng / Nguyễn Văn Hùng, Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Mai
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1999, 2001
271tr. : Minh họa ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)