Quản trị học / Trần Anh Tài
14-12-2021
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Cấp thoát nước / Trần Hiếu Nhuệ
14-01-2021
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Giáo trình toán cao cấp. Bộ môn toán - Trường Đại học Công nghiệp Việt - HungTập 2 /
13-01-2021
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Giáo trình toán cao cấp. Bộ môn toán - Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung tập 1 /
13-01-2021
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình kỹ năng thuyết trình / Dương Thị Liễu
08-01-2021
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình Quản trị chiến lược = / Strategic Management Ngô Kim Thanh :
05-01-2021
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Cơ sở lý thuyết hóa học, Nguyễn Hạnh Phần II /
04-01-2021
Đầu mục:29 (Lượt lưu thông:34) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Bài tập nhập môn tin học / Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
22-12-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình nhập môn tin học / Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
22-12-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)