• Đồ án - Khoá luận
  • 657
    Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt - Trung
DDC 657
Tác giả CN Bùi, Thu Hằng
Nhan đề Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt - Trung
Thông tin xuất bản 2018
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Phụ chú Khóa luận tốt nghiệp
Từ khóa tự do Kế toán doanh nghiệp
Từ khóa tự do Kế toán tiền lương
Từ khóa tự do Khóa luận tài chính kế toán
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111169
0026
0046545DD57-FC34-43CA-8BF3-1BB87C9055F0
005201905241515
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190524151508|blinhntu|c20181211135213|dlinhntu|y20181211101936|zlinhntu
082 |a657
100 |aBùi, Thu Hằng
245 |aHoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt - Trung
260 |c2018
300 |atr. ; |ccm.
500 |aKhóa luận tốt nghiệp
653 |aKế toán doanh nghiệp
653 |aKế toán tiền lương
653 |aKhóa luận tài chính kế toán
691 |aTài chính kế toán
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdoankhoaluan/taichinhketoan/hoanthiencongtacketoantienluong....buithuhang_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0
Comment