• Sách tham khảo
  • 657.61
    Cẩm nang dành cho kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp :
DDC 657.61
Nhan đề Cẩm nang dành cho kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp : Quy định mới về kiểm toán nội bộ, kiểm soát tài sản, thu nhập, quản lý tài sản công / Tường Vi hệ thống
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2021
Mô tả vật lý 390 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Hành chính sự nghiệp
Từ khóa tự do Kế toán trưởng
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120124
0022
0043D5D50E7-2C80-4BA2-943A-DA8230950079
005202404041540
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240404154022|zlinhntu
082 |a657.61
245 |aCẩm nang dành cho kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp : |bQuy định mới về kiểm toán nội bộ, kiểm soát tài sản, thu nhập, quản lý tài sản công / |cTường Vi hệ thống
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2021
300 |a390 tr. ; |ccm.
653 |aHành chính sự nghiệp
653 |aKế toán trưởng
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/camnangdanhchoketoantruong_2021_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment