• Giáo trình
  • 344.597 C4101D
    Chế độ, chính sách mới về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, y tế :
DDC 344.597
Tác giả TT Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Nhan đề Chế độ, chính sách mới về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, y tế : Chính sách đổi mới cán bộ, công chức, người lao động, chế độ công tác phí / Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2010
Mô tả vật lý 784tr. ; 27cm.
Phụ chú Thực hiện từ 01/5/2010
Từ khóa tự do Bảo hiểm xã hội
Từ khóa tự do Chế độ tiền lương
Từ khóa tự do Bảo hiểm y tế
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(5): 10235854-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016670
0021
004D0AE0958-6DBD-4A77-B426-F1804E4C7C53
005201806151026
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c298.000VND
039|a20180615102635|blinhntu|c20180615101957|dlinhntu|y20180613093535|zvandtq
082 |a344.597|bC4101D
110 |aBộ Lao động Thương binh và Xã hội
245 |aChế độ, chính sách mới về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, y tế : |bChính sách đổi mới cán bộ, công chức, người lao động, chế độ công tác phí / |cBộ Lao động Thương binh và Xã hội
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2010
300 |a784tr. ; |c27cm.
500 |aThực hiện từ 01/5/2010
653 |aBảo hiểm xã hội
653 |aChế độ tiền lương
653 |aBảo hiểm y tế
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(5): 10235854-8
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/chedochinhsachmoivetienluongtiencongvebaohiemxahoiytethumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10235854 TVTT_Kho sách T9 344.597 C4101D Giáo trình 1
2 10235855 TVTT_Kho sách T9 344.597 C4101D Giáo trình 2
3 10235856 TVTT_Kho sách T9 344.597 C4101D Giáo trình 3
4 10235857 TVTT_Kho sách T9 344.597 C4101D Giáo trình 4
5 10235858 TVTT_Kho sách T9 344.597 C4101D Giáo trình 5

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment