• Giáo trình
  • 657 P491D
    Tài chính kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp :
DDC 657
Tác giả CN Phạm, Văn Đăng
Nhan đề Tài chính kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp : Có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước / Phạm Văn Đăng, Phan Thị Cúc, Nguyễn Văn Tạo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2004
Mô tả vật lý 279tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Kế toán công
Từ khóa tự do Kế toán tài chính
Từ khóa tự do Tài chính công
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Cúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tạo
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(6): 10235863-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016672
0021
0044CAF0150-B4DA-4910-BF1A-583FB43152BE
005201806151022
008081223s2004 vm| vie
0091 0
020 |c66.000VND
039|a20180615102307|blinhntu|c20180614110859|dhuentm|y20180613101510|zvandtq
082 |a657|bP491D
100 |aPhạm, Văn Đăng
245 |aTài chính kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp : |bCó sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước / |cPhạm Văn Đăng, Phan Thị Cúc, Nguyễn Văn Tạo
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2004
300 |a279tr. ; |c27cm.
653 |aKế toán công
653 |aKế toán tài chính
653 |aTài chính công
700 |aPhan, Thị Cúc
700|aNguyễn, Văn Tạo
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(6): 10235863-8
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/taichinhketoandonvihanhchinhsunghiepthumbimage.jpg
890|a6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10235863 TVTT_Kho sách T9 657 P491D Giáo trình 1
2 10235864 TVTT_Kho sách T9 657 P491D Giáo trình 2
3 10235865 TVTT_Kho sách T9 657 P491D Giáo trình 3
4 10235866 TVTT_Kho sách T9 657 P491D Giáo trình 4
5 10235867 TVTT_Kho sách T9 657 P491D Giáo trình 5
6 10235868 TVTT_Kho sách T9 657 P491D Giáo trình 6

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment