DDC 621.31 Ng 527 T
Tác giả CN Nguyễn Văn Tuệ
Nhan đề Công nghệ Máy điện - Cơ điện / Nguyễn Văn Tuệ, Nguyễn Đình Triết
Thông tin xuất bản Tp. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2009
Mô tả vật lý 321 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Máy điện
Khoa Máy điện
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Triết
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019417-9
Địa chỉ Kho mượn(6): 3000019376-81
000 00000nam a2200000 4500
0019734
0022
004AFFF97F1-1B8D-4ED2-BC2D-E282E713A86B
005201709151558
008130110s2009 vm| vie
0091 0
039|a20180907231656|byenpt|c20170915155834|dthanhnhan|y20101221|zluuyen
082 |a621.31|bNg 527 T
100 |aNguyễn Văn Tuệ
245 |aCông nghệ Máy điện - Cơ điện / |cNguyễn Văn Tuệ, Nguyễn Đình Triết
260 |aTp. HCM : |bĐHQG Tp. HCM, |c2009
300 |a321 tr. ; |c24 cm
650 |aMáy điện
690|aMáy điện
700 |aNguyễn Đình Triết
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019417-9
852|bKho mượn|j(6): 3000019376-81
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/KIPOSDATA1/TaiLieuSo/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/congnghemaydiencodien_nguyenvantue/0page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment