DDC 624.1 B 510 T
Tác giả CN Bùi Đức Tiển
Nhan đề Cẩm nang Kết cấu xây dựng / Bùi Đức Tiển
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2 có bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2013
Mô tả vật lý 257 tr. ; Minh họa17 cm :
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng -Kết cấu
Khoa Cơ học kết cấu
Khoa Kết cấu thép
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000026608-10
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000036747-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019775
0022
00477DB2439-FE34-43DF-8275-A583E5E6F10C
005201412261357
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20180907232051|byenpt|c20141226135708|dvanpth|y20140520091034|znguyenloi
082 |a624.1|bB 510 T
100 |aBùi Đức Tiển
245 |aCẩm nang Kết cấu xây dựng / |cBùi Đức Tiển
250|aTái bản lần thứ 2 có bổ sung
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2013
300 |a257 tr. ; |c17 cm : |bMinh họa
650 |aXây dựng |xKết cấu
690 |aCơ học kết cấu
690|aKết cấu thép
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000026608-10
852|bKho mượn|j(2): 3000036747-8
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/camnangketcauxaydung_buiductien/0camnangketcauxaydung_buiductienthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment