• Giáo trình
  • 158 G3489T
    Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh du lịch /
DDC 158 G3489T
Tác giả TT Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Nhan đề Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh du lịch / Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Trần Thị Thu Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2008
Mô tả vật lý 117tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Giao tiếp kinh doanh
Từ khóa tự do Kinh doanh du lịch
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(21): 10234479-98, 10234724
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013399
0021
004F7B5C743-C487-4AD3-A5F9-2DAA0E531E40
005201805211017
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c16.000
039|a20180521101746|blinhntu|c20180517164908|dhuentm|y20180517164823|zhuentm
082 |a158|bG3489T
110 |aSở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
245 |aGiáo trình giao tiếp trong kinh doanh du lịch / |cSở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Trần Thị Thu Hà
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2008
300 |a117tr. ; |c24cm.
653 |aGiao tiếp kinh doanh
653 |aKinh doanh du lịch
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(21): 10234479-98, 10234724
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/giaotrinhgiaotieptrongkinhdoanhdulichtcapthumbimage.jpg
890|a21|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10234484 TVTT_Kho sách T9 158 G3489T Giáo trình 6
2 10234485 TVTT_Kho sách T9 158 G3489T Giáo trình 7
3 10234486 TVTT_Kho sách T9 158 G3489T Giáo trình 8
4 10234487 TVTT_Kho sách T9 158 G3489T Giáo trình 9
5 10234488 TVTT_Kho sách T9 158 G3489T Giáo trình 10
6 10234489 TVTT_Kho sách T9 158 G3489T Giáo trình 11
7 10234490 TVTT_Kho sách T9 158 G3489T Giáo trình 12
8 10234491 TVTT_Kho sách T9 158 G3489T Giáo trình 13
9 10234492 TVTT_Kho sách T9 158 G3489T Giáo trình 14
10 10234493 TVTT_Kho sách T9 158 G3489T Giáo trình 15

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment