• Giáo trình
  • 382 D924H
    Kinh doanh quốc tế, thách thức của cạnh tranh toàn cầu =
DDC 382 D924H
Tác giả CN Dương, Hữu Hạnh
Nhan đề Kinh doanh quốc tế, thách thức của cạnh tranh toàn cầu = International Business the Challenge of Global Competition / Dương Hữu Hạnh
Thông tin xuất bản TP Hồ Chí Minh : Thanh niên, 2010
Mô tả vật lý 964tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Cạnh tranh toàn cầu
Từ khóa tự do Kinh doanh quốc tế
Từ khóa tự do Thương mại quốc tế
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(2): 10236082-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016766
0021
0043E3330AC-0DBF-4ADB-8C67-FBA8C45E4FFD
005201807120810
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c219.000VND
039|a20180712081007|blinhntu|c20180628163123|dhuentm|y20180621105048|zvandtq
082 |a382|bD924H
100 |aDương, Hữu Hạnh
245 |aKinh doanh quốc tế, thách thức của cạnh tranh toàn cầu =|bInternational Business the Challenge of Global Competition / |cDương Hữu Hạnh
260 |aTP Hồ Chí Minh : |bThanh niên, |c2010
300 |a964tr. ; |c24cm.
653 |aCạnh tranh toàn cầu
653 |aKinh doanh quốc tế
653 |aThương mại quốc tế
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(2): 10236082-3
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bstaichinhnganhang/kinhdoanhquocteduonghuuhanhthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236082 TVTT_Kho sách T9 382 D924H Giáo trình 1
2 10236083 TVTT_Kho sách T9 382 D924H Giáo trình 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment